Beleid

Stichting Job Dura Fonds tracht haar doelstelling te bereiken door het doen van uitkeringen aan instellingen en projecten zoals bedoeld in haar doelstelling en door het twee jaarlijks organiseren en uitreiken van de Job Dura Prijs. Of een instelling respectievelijk project in aanmerking komt voor steun door Stichting Job Dura Fonds wordt te allen tijde minimaal getoetst aan de doelstelling van Stichting Job Dura Fonds. In ieder geval dient een instelling die een uitkering ontvangt zich bij de besteding van het uitgekeerde bedrag te richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend.

Het bestuur gaat niet eerder over tot het toekennen van een uitkering dan nadat het voldoende is geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag. In ieder geval vergewist het bestuur zich bij het nemen van het besluit eerst van het algemeen nut beogende karakter van het doel waarvoor de uitkering is bestemd. Het bestuur kan aan het verstrekken van de uitkering voorwaarden verbinden.

Stichting Job Dura Fonds werft geen aanvullende middelen. De aanvullende middelen kunnen worden gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten; en
• overige baten.

Het vermogen van Stichting Job Dura Fonds wordt beheerd door een externe vermogensbeheerder. Uitgangspunt is dat het vermogen van Stichting Job Dura Fonds in stand blijft en anderzijds een rendement levert voor beheerkosten en het uitkeren van bijdragen zoals in de doelstelling bedoeld.

Bekijk het volledige beleidsplan 2021-2024
Bekijk het Privacybeleid JDF

Activiteiten

Het bestuur van Stichting Job Dura Fonds heeft in het boekjaar 2018 tweemaal vergaderd en - in lijn met de doelstelling van de stichting - uitkeringen verstrekt respectievelijk toegezegd aan ruim dertig instellingen of projecten.

Financiën

De staat van baten en lasten van Stichting Job Dura Fonds over het boekjaar 2019 luidt als volgt:

Staat van baten en lasten (in €)

2019

Baten:
- Vermogensmutatie 1.608.718
- Ontvangen dividenden en rente 8.205

Totaal baten 1.616.923

Lasten:
- Donaties 229.250
- Algemene kosten 114.203

Totaal lasten 343.453

Saldo baten en lasten 1.273.470

Toelichting op staat van baten en lasten

De donaties hebben betrekking op de volgende thema’s:
- Cultuur 25%
- Maatschappij 45%
- Educatie/jeugd: 30%

Bestedingen

Er is geen voornemen om voor het komende boekjaar een belangrijke beleidswijziging door te voeren. Toelichting: aangenomen kan worden dat voor het komende boekjaar naar ongeveer dezelfde verhoudingen uitkeringen zullen plaatsvinden.